Komornik Sądowy Małgorzat


a Walas


Idź do treściWitamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Małgorzaty Walas nr VII.

Znajdą tutaj Państwo podstawowe informacje o kancelarii komornika, informacje o właściwości terytorialnej oraz wzory wniosków egzekucyjnych.


Adres kancelarii:
Plac Św. Małgorzaty 1-2
58-100 Świdnica
tel. 74 64 73 160;
fax. 74 64 73 161;
e-mail:
swidnica.walas@komornik.pl

Godziny urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00
Komornik osobiście przyjmuje interesantów we wtorki w godz.
11.00-15.00


Wpłat należy dokonywać bezpośrednio w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika:                 PKO BP 21 1020 5095 0000 5302 0158 5579 podając w tytule wpłaty sygnaturę akt sprawy    (KM,KMS, KMP).

Zgodnie z art 10 p. 1 .Ustawy o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 poz. 771; zm. poz. 1443; poz. 1669) wierzyciel  ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika tj. obszar województwa dolnośląskiego i opolskiego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

UWAGA: od 01-07-2019 kancelaria przyjmuję wnioski tylko zgodnie z właściwością terytorialną.

Kancelaria jest przystosowana do składania wniosków elektronicznych poprzez portal E-Sąd (EPU),
posiada elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
(CEPiK), ZUS, PESEL
a także systemu
Ognivo, dzięki któremu można szybko ustalić rachunki bankowe dłużników.


Godło miasta
           ŚwidnicaEPU – elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w który stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. www.e-sad.gov.pl


Baza danych PESEL

Dostęp do elektronicznej bazy PESEL eliminuje konieczność oczekiwania na tradycyjnie wysyłane odpowiedzi dotyczącej adresu zameldowania lub numeru PESEL. Kancelaria posiada dostęp do bazy PESEL, co umożliwia szybkie uzyskanie niezbędnych danych.

E-ZUS - elektroniczny urząd podawczy ZUS

Dzięki aplikacji udostępnionej przez ZUS, przy kierowaniu zapytań w toku postępowania egzekucyjnego, udaje się ograniczyć czas doręczenia zapytań eliminując tradycyjny sposób wysyłania korespondencji przy pomocy poczty.

CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

System informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. Ewidencja ta prowadzona jest w systemie teleinformatycznym, zapytania wysyłane są drogą elektroniczną.

System Ognivo – zapytania do banków o rachunki bankowe dłużnika 

Poprzez nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową, nasza Kancelaria ma możliwość sprawdzenia poprzez system OGNIVO, czy dłużnik posiada rachunki bankowe w kilkudziesięciu polskich bankach. www.kir.com.pl.Podstawowe zadania kancelarii:

 • Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń.

 • Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
 • Wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi   przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności. 


                                                                                                                                                    Informacje o ochronie danych osobowych.

Informacja o Kancelarii | Dokumenty do pobrania | Licytacje | Teren | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego